Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.vcelobal.sk (dále jen jako "e-shop").

 2. Prodávajícím je BIOnum s.r.o., IČO 52281281, DIČ 2120986516, DIČ SK2120986516 se sídlem Na barine 2978/15, 841 03 Bratislava – Lamač, Slovensko.
  Zápis v ORSR Zapsaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.136292 / B. (Dále jen jako "prodávající")

 3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou podle čl. II těchto VOP vstoupila do smluvního vztahu s prodávajícím (dále jen "kupující").

 4. V případě, že je kupující fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti, jde zároveň o spotřebitele (dále jen "spotřebitel").

 5. Zasláním objednávky zboží ve smyslu čl. II těchto VOP kupující potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka vzniká výběrem zboží kupujícím v e-shopu a vyplněním a zasláním objednávkového formuláře. Pro korektní vytvoření objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávkovém formuláři a zvolit si možnost platby za objednané zboží.

 2. Zasláním objednávky kupující potvrzuje pravdivost a správnost svých vyplněných údajů. Odeslání objednávky se považuje za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

 3. Potvrzením objednávky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy a vzniku smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající se tím zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží v dohodnutém množství a jakosti, v dohodnuté dodací lhůtě a na dohodnuté místo dodání. Kupující se tím zavazuje objednané zboží převzít a za objednané a dodané zboží zaplatit celou kupní cenu, včetně nákladů za dodání.

 4. K uzavření smlouvy může dojít i zasláním objednávky prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a jejím následným potvrzením ze strany prodávajícího, resp. přijetím cenové nabídky kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 5. E-mailová adresa kupujícího uvedená v objednávce bude použita na doručování informací kupujícímu a považuje se za trvanlivý nosič ve smyslu §2 odst. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů.

3. Ceny a platební podmínky

 1. Kupující se za objednané zboží zavazuje řádně a včas zaplatit kupní cenu a náklady na jeho dodání.

 2. Kupující může provést platbu jedním z následujících způsobů:

  1. platba prostřednictvím služby PayPal a platební karty (před převzetím zboží, po vytvoření objednávky; kupující nemusí mít vytvořený účet PayPal pro použití tohoto způsobu platby);

  2. platba prostřednictvím platební karty (před převzetím zboží, po vytvoření objednávky);

  3. platba převodem na bankovní účet prodávajícího (před převzetím zboží, po vytvoření objednávky); nebo

  4. platba na dobírku (při přebírání zboží).

 1. Pokud kupující při platbě bankovním převodem ve smyslu čl. 3.1.2.2 těchto VOP neuhradí objednané zboží včetně nákladů za jeho dodání do 3 dnů od potvrzení objednávky, prodávající má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, čímž dojde k zániku smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

 2. V případě platby na dobírku ve smyslu čl. 3.1.2.3 těchto VOP bude zboží předáno kupujícímu až po úplném zaplacení kupní ceny, včetně nákladů na jeho dodání. V případě, že ze strany kupujícího nedojde ve stanovené odběrní lhůtě k úhradě ve smyslu předchozí věty, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou porušením jeho povinnosti zaplatit a převzít objednané zboží (složenou zejména, ale ne výlučně, z nákladů na dopravu, ušlého zisku).

 3. Platné ceny zboží jsou uvedeny v e-shopu u jednotlivých položek a platí výhradně pro nákup v e-shopu. Všechny uváděné ceny jsou konečné (prodávající není plátcem DPH). Ceny nezahrnují náklady na dodání zboží.

 4. Prodávající je vázán cenou zboží uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu kupujícím, tj. vytvoření platné objednávky ve smyslu čl. II těchto VOP, a to pro danou objednávku.

 5. V případě zájmu o nákup zboží velkoobchodně, lze na požádání připravit individuální cenovou nabídku.

4. Doprava a dodací podmínky

 1. Všechny objednávky jsou odesílány prostřednictvím Slovenské pošty.

 2. Ke kupní ceně zboží budou přičteny náklady na jeho dodání, jejichž výše bude uvedena při zadávání objednávky (příp. V individuální cenové nabídce). Kupující se zavazuje zaplatit náklady na dodání zboží spolu s kupní cenou.

 3. Objednávky jsou prodávajícím vyřizovány průběžně, přičemž maximální doba doručení je 7 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny za objednané zboží a nákladů na dodání na bankovní účet prodávajícího. Dodací lhůta se považuje za dodrženou v případě uložení zboží v rámci uvedené lhůty na příslušné poště.

 4. Objednané zboží je v případě potřeby možné na základě předchozí dohody s prodávajícím doručit dříve, než je uvedeno v čl. 4.1.3 těchto VOP. V případě zájmu o dřívější doručení má kupující možnost kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

 5. Pokud si kupující nepřevezme zboží od dopravce ve stanovené odběrní lhůtě, prodávající je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží. Prodávající má rovněž právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou porušením jeho povinnosti převzít objednané zboží (složenou zejména, ale ne výlučně, z přepravních nákladů, ušlého zisku). Pokud ze strany kupujícího již došlo k úhradě kupní ceny před dodáním zboží, je prodávající oprávněn započíst si svou pohledávku z titulu nároku na náhradu škody se zaplacenou cenou zboží.

5. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží spotřebitelem bez uvedení důvodu

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, za podmínek uvedených níže v tomto článku VOP a v §7 a násl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitel může využít právo na odstoupení od kupní smlouvy písemně na poštovní adrese prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu (kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v čl. 10 těchto VOP). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.

 2. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na vlastní riziko na adresu prodávajícího, která je uvedena v čl. 10 těchto VOP, nebo ho předat prodávajícímu či osobě prodávajícím pověřené k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

 3. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel nese veškeré náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

 4. Spotřebitel je povinen zboží zasílat v původním stavu, nepoužité, nepoškozené a kompletní.

 5. Odstoupením spotřebitele od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší, přičemž prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit spotřebiteli cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, kterou spotřebitel uhradil za zboží, včetně zaplacených nákladů za dodání zboží, resp. jiných plateb přijatých od spotřebitele v souvislosti s předmětnou kupní smlouvou, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle tohoto odstavce před tím, než mu je zboží doručeno, nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady na dodání, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady na dodání se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby podle tohoto odstavce stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky. V případě vrácení platby bezhotovostním převodem na účet, bude platba vrácena na bankovní účet, jehož číslo uvede spotřebitel v odstoupení od kupní smlouvy.

 6. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel odpovídá zejména za poškození zboží, opotřebení zboží a nakládání se zbožím nad rámec potřebný ke zjištění vlastností zboží. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající spotřebiteli již zaplacenou kupní cenu za zboží sníženou o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu.

 7. Spotřebitel nemůže ve smyslu tohoto článku VOP odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej (i) zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, (ii) zboží vyrobeného na míru, (iii) zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, (iv) zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, (v) zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze nebo (vi) zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.

 8. Právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto článku VOP nemá spotřebitel také v případě, že bylo zboží zakoupeno a převzato osobně u prodávajícího.

 9. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

 

6. Vlastnosti zboží a jeho použití

 1. Voskové ubrousky prodávané prodávajícím pod názvem Včelobal jsou ručně vyrobené na Slovensku, z vosku od zdejších včelařů, jojobového a kokosového oleje, pryskyřice a 100% bavlny (dále jen jako "Včelobal").

 2. Jelikož je Včelobal vyráběn ručně, rozměry Včelobalu se mohou lišit o 15 mm oproti rozměrům uvedeným v e-shopu. Na Včelobalu se mohou vyskytnout malá místa nepokrytá voskem. V případě, že místo nepokryté voskem není větší než 2 cm x 2 cm, nejedná se o chybu zboží. Na Včelobalu se mohou vyskytnout tmavé stopy pryskyřice, což také nepředstavuje chybu zboží.

 3. Při používání Včelobalu je třeba dodržovat podmínky uvedené v e-shopu v sekci Q & A, zejména nevystavovat Včelobal zdrojům tepla, jako jsou mikrovlnné trouby, trouby nebo myčky nádobí.

 4. Je nebezpečné přibližovat Včelobal k ohni. Hrozí vzplanutí.

 5. Včelobal není vhodný na syrové maso, horké potraviny nebo tekutiny.

 6. Včelobal se může obarvit při jeho používání na některé potraviny, např. červená řepa nebo borůvky.

 7. Po použití stačí Včelobal otřít nebo opláchnout ve studené nebo vlažné vodě. Po umytí je třeba nechat Včelobal volně narovnaný osušit.

 8. Životnost Včelobalu závisí na intenzitě používání a péče. Včelobal vydrží minimálně rok, pokud je používán v souladu s těmito VOP a podmínkami uvedenými v e-shopu v sekci Q & A. Při každodenním používání je životnost Včelobalu kratší, a to maximálně [SM1] šest měsíců.

 9. Pokud má kupující zájem o Včelobal, který je momentálně nedostupný, nebo v rozměrech, které nejsou uvedeny v e-shopu, může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu (kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 10 těchto VOP).

 

7. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace (reklamační řád)

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím nebo které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční lhůtě. Kupující je povinen reklamaci, resp. nároky za odpovědnost za vady (dále společně jako "reklamace"), neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu uvedeného v tomto článku VOP.

 2. Záruční lhůta je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční lhůtě.

 3. Reklamace musí být kupujícím uplatněna u prodávajícího, a to prostřednictvím e-mailu nebo poštou, s popisem chyby a dokladem o koupi. Řádné uplatnění reklamace vyžaduje, aby kupující zaslal fotodokumentaci reklamované vady nebo přímo reklamované zboží, pokud se reklamace uplatňuje poštou. Kupující může reklamaci uplatnit u prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 10 těchto VOP.

 4. V případě kupujícího, který je spotřebitelem, prodávající neprodleně po uplatnění reklamace zašle spotřebiteli písemné potvrzení prostřednictvím pošty nebo e-mailem. Pokud jde o chybu, kterou lze odstranit, spotřebitel má právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel může namísto odstranění chyby požadovat výměnu zboží, nebo pokud se chyba týká jen části zboží, výměnu její části, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnost chyby. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezchybné, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby byl produkt řádně užíván, stejně jako bez vady, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li o odstranitelné chyby, pokud však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné chyby, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny produktu.

 5. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající je povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle předchozího odstavce; na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

 6. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

 7. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřizovala, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za chybu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční lhůta neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 8. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, se nároky z vad zboží spravují zákonem č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 9. Reklamace jsou vyřizovány v souladu s následujícími právními předpisy:

  1. při prodeji zboží kupujícímu, který je spotřebitelem: zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů;

  2. při prodeji zboží kupujícímu, který není spotřebitelem: zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen se zněním tohoto reklamačního řádu a s postupem při uplatňování reklamace.

 2. Prodávající neodpovídá za vady způsobené používáním výrobků v rozporu s těmito VOP a podmínkami uvedenými v e-shopu v sekci Q & A. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po uplynutí životnosti zboží ve smyslu čl. 6.8 těchto VOP. Chybou zboží nejsou skutečnosti uvedené v čl. 6.2 těchto VOP.

 

8. Alternativní způsob řešení spotřebitelských sporů

 1. Prodávající a kupující se budou snažit vyřešit případné spory smírem.

 2. Pokud nedojde k vyřešení sporů, je spotřebitel oprávněn řešit spor i alternativním způsobem ve smyslu zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ve znění pozdějších předpisů.

 3. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

 4. Seznam subjektů alternativního řešení sporů:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 1. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu může spotřebitel využít formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ve znění pozdějších předpisů, a který je dostupný i na webovém sídle každého subjektu alternativního řešení sporů (odkazy se nacházejí v linku uvedeném v předchozím odstavci). Návrh lze podat i prostřednictvím následující online platformy:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

9. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány v souladu se zásadami zpracování osobních údajů prodávajícího, které jsou k dispozici v e-shopu v sekci ochrana osobních údajů.

Kontakt

 1. Kupující může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Prodávající:

BIOnum s.r.o.

Na barine 2978/15, 841 03 Bratislava-Lamač, Slovensko

info@vcelobal.cz

+421 908 666 412

 

10. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu čl. II těchto VOP. Pokud by bylo některé z ustanovení kupní smlouvy v rozporu s těmito VOP, má přednost ustanovení kupní smlouvy.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto VOP. V případě změny VOP se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

 3. Ustanovení těchto VOP týkající se spotřebitelů se neuplatní při prodeji zboží kupujícímu, který není spotřebitelem.

 4. Tyto VOP a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem Slovenské republiky, zejména:

  1. při prodeji zboží kupujícímu, který je spotřebitelem: zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů;

  2. při prodeji zboží kupujícímu, který není spotřebitelem: zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

 

Odkazy v těchto VOP na právní předpisy se považují za odkazy na právní předpisy, které je z části nebo zcela mění nebo nahrazují.

 1. Pokud některé z ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, nebude to mít vliv na platnost nebo účinnost kupní smlouvy a ostatní ustanovení VOP. V takovém případě bude neplatné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno platným a účinným ustanovením, jehož ekonomický účinek bude co nejbližší původnímu duchu neplatného nebo neúčinného ustanovení nebo které bude v co největší míře sloužit účelu těchto VOP a kupní smlouvy.

 2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s jejich zněním.

 3. Tyto VOP jsou platné od 1.1.2021.